Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu

70,00 

Opis

Książka jest drugim, zaktualizowanym  i poszerzonym wydaniem monografii dotyczącej zagadnienia cywilnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z szeroko pojmowanym leczeniem (diagnoza i terapia) w nowym systemie opieki zdrowotnej. Omówiono w niej proces kształtowania się podstaw, zasad    i charakteru prawnego odpowiedzialności zakładu leczniczego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, obowiązującego na gruncie ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego z 2004 r. oraz nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku  praw pacjenta z 2011 r. Rozważania dotyczące polskiego prawa uzupełnia analiza nowych, ubezpieczonych i gwarancyjnych systemów wynagradzania szkód wyrządzonych przy leczeniu, które ustanowione zostały  w niektórych państwach (m. in. Szwecji, Nowej Zelandii i Francji, Stanach Zjednoczonych) jako alternatywa dla tradycyjnego modelu odpowiedzialności odszkodowawczej opartej na winie. Opracowanie skierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców – studentów, aplikantów, sędziów, adwokatów i radców prawnych oraz innych osób bezpośrednio zainteresowanych rozwiązaniem konkretnych problemów prawnych, w szczególności lekarzy, personelu medycznego, podmiotów sprawujących funkcje kierownicze w systemie lecznictwa oraz pacjentów.

Dodatkowe informacje

Waga0.68 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa