Projektant i inni uczestnicy w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych

Marcin Lidzbarski

Publikacja jest pierwszą w Polsce monografią prawniczą całościowo omawiającą projektanta w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych. „Książka obejmuje swym zakresem problematykę inwestycji budowlanej ze środków publicznych, co przesądza o szczególnych procedurach kontraktowania wykonawcy. Autor swe zainteresowania badawcze skierował na udział w tym procesie projektanta i jego roli w realizacji takiej inwestycji. Problem ten staje się szczególnie złożony w związku z prowadzonymi procedurami przygotowawczymi do realizacji inwestycji budowlanej, a następnie w procedurze wyboru wykonawcy i realizacji danego zadania inwestycyjnego. Wielość możliwych procedur dojścia do realizacji inwestycji powoduje, że udział projektanta może ulec ograniczeniu lub istotnej zmianie ze względów proceduralnych” cytat z recenzji – dr hab. Henryk Nowicki.

Transport intermodalny w kontekście rozwoju regionalnego

Katarzyna Dohn, Lilla Knop

Marzena Kramarz, Edyta Przybylska

Rosnące zapotrzebowanie na transport towarowy jest zaspokajane głównie przez transport drogowy, co ma negatywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i przede wszystkim środowisko naturalne. Skuteczna promocja transportu intermodalnego jest najważniejszym działaniem mającym osiągnięcie zrównoważonego transportu. Jest to kluczowy cel polityki transportowej Unii Europejskiej. Jako główny cel monografii, zgodnie z określonymi relacjami przyczynowo – skutkowymi w sieci transportu intermodalnego, przyjęto identyfikację zbioru czynników determinujących rozwój transportu intermodalnego w regionie , a także ocenę wpływu tych czynników w perspektywie szeroko pojętej atrakcyjności regionu i wąsko zarysowanego potencjału regionu. Badania przeprowadzono na przykładzie województwa śląskiego.

 

 

Aksjologia prawa zamówień publicznych

Paweł Nowicki

„Aksjologia prawa zamówień publicznych – pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją” jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią naukową poświęconą problematyce wartości promowanych, realizowanych i chronionych na gruncie prawa zamówień publicznych.

Podmioty bierne stosunku podatkowoprawnego

Marek Kalinowski

Przyczynek do teorii podmiotowości podatkowej 

Zagadnienie biernej podmiotowości podatkowej jest ważne nie tylko z teoretycznego, lecz również z praktycznego punku widzenia. W związku z tym doczekały się one węższych bądź szerszych opracowań monograficznych. W niniejszej monografii podjęto więc próbę szczegółowej analizy charakteru i konstrukcji poszczególnych podmiotów biernych stosunków podatkowoprawnych.

Podstawy prawa finansów publicznych

Jacek Wantoch-Rekowski, Wojciech Morawski

Podręcznik akademicki pt. Podstawy prawa finansów publicznych skierowany jest do wszystkich studentów , zwłaszcza takich kierunków jak: prawo, administracja i doradztwo podatkowe. Podręcznik przybliża podstawowe pojęcia z zakresu prawa finansów publicznych. Podręcznik uwzględnia stan prawny na dzień 31 sierpnia 2019 r.

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POWIATU TORUŃSKIEGO Tom IV

pod redakcją Macieja Krotofila,

Waldemara Rozynkowskiego

Z przedmowy Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego
W 2018 roku świętowaliśmy hucznie stulecie odzyskania niepodległości Polski. Jednak tereny dzisiejszego powiatu toruńskiego nie od razu mogły cieszyć się odzyskaną polskością. Podpisy na traktacie wersalskim nie wystarczyły – o urzeczywistnienie jego postanowień trzeba było nadal walczyć. Jednostki polskiego wojska dotarły do Torunia dopiero 18 stycznia 1920 roku i oswobodziły miasto. Po serii dramatycznych wydarzeń armia gen. Hallera wkroczyła do Chełmży trzy dni później. Jednak na to, byśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, pracowało przez lata wielu odważnych i pełnych poświęcenia ludzi. O tych najbardziej znanych mówią biogramy w encyklopediach. Losy tych pozostających w cieniu wydobywają na światło dzienne autorzy kolejnego tomu naszego Słownika biograficznego powiatu toruńskiego. W tych historiach odbijają się powikłane losy naszej małej ojczyzny.