Regulamin sklepu

1Dane kontaktowe

Księgarnia internetowa działająca pod adresem: www.wydawnictwo.tnoik.torun.pl prowadzona jest przez wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu ul. Czerwona Droga 8, kod pocztowy 87-100, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 526-000-12-52

Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy, informacji handlowej:

TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu
Czerwona Droga 8
87-100 Toruń
NIP 526-000-12-52

sklep@tnoik.torun.pl
wydawnictwo@tnoik.torun.pl
www.wydawnictwo.tnoik.torun.pl

tel.  56 622 28 98, 56 622 38 07
konto bankowe: 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

2Definicje

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu omówionej w Formach i kosztach dostawy

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konto (Konto użytkownika) – podstrona Księgarni, w ramach której Użytkownik ma możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych, zmiany hasła, a także weryfikacji stanu złożonych zamówień.

Koszyk – funkcjonalność Księgarni, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu oraz umożliwiająca Użytkownikowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Login (Login użytkownika) – ciąg znaków lub adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Wydawnictwo na stronie Księgarni.

Produkt – publikacja drukowana, w formie książkowej znajdująca się w ofercie Księgarni.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Księgarni, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Księgarni oraz do wykonywania praw   i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

3. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Wydawnictwo za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaży produktów Użytkownikom, a w szczególności składania zamówień na produkty, realizacji zamówień, zapłaty za produkty, uprawnienia do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Sprzedaż wysyłkowa zamówionych książek odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie ceny podawane na stronach Księgarni wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają  podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w formach i kosztach dostaw.

W celu utworzenia Konta konieczna jest Rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.

Umowa o prowadzenie Konta w Księgarni zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu poufności  hasła. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter). Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera wysyłając wiadomość na adres: sklep@tnoik.torun.pl

Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Księgarni. Po usunięciu Konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Użytkownikowi indywidualnego Konta w Księgarni.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Księgarni zgodnie z jej przeznaczeniem. Niedozwolone jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W przypadku podejrzenia o podanie jakichkolwiek nieprawdziwych danych Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nie wysyłania książek.

Do korzystania z Księgarni, w tym przeglądania oferowanych przez nią produktów, składania zamówień i kupowania produktów, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta w Księgarni oraz otrzymywania informacji na temat Księgarni niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Księgarnia nie obsługuje osób fizycznych, które zajmują się odsprzedażą książek, a ich działalność nosi znamiona działalności gospodarczej.
Wykorzystanie zdjęć i opisów należących do Wydawnictwa wymaga uzyskania pisemnej zgody. Zabrania się stosowania znaków graficznych lub innych do których prawa autorskie posiada Wydawnictwo.

4. Złożenie zamówienia i realizacja

Warunkiem korzystania z Księgarni jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed złożeniem zamówienia w Księgarni, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Złożenie zamówienia wymaga założenia konta Użytkownika.

Po utworzeniu konta w Księgarni, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail lub login oraz hasło).

W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

  1. Wybór produktów poprzez dodanie do koszyka produktu
  2. Wybór sposobu i adresu dostawy
  3. Wybór adresu na jaki ma być wystawiona faktura
  4. Wybór rodzaju płatności

Nr konta bankowego:
Bank Ochrony Środowiska SA o/Toruń
50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

Inne formy płatności takie jak przelew z terminem płatności oraz inne formy wysyłki realizujemy po uprzednim kontakcie z Wydawnictwem
tel. 56 62 228 98, 56 62 238 07, e-mail: sklep@tnoik.torun.pl

Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Wydawnictwo, o czym informuje Użytkownika wysyłając potwierdzenie realizacji zamówienia.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Księgarni, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Zamówienia w księgarni realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Jeżeli z powodu niedostępności Produktów objętych zamówieniem, Wydawnictwo nie może zrealizować zamówienia w całości lub w części, Wydawnictwo poinformuje o tym Użytkownika niezwłocznie wysyłając zawiadomienie na podany adres e-mail lub dzwoniąc na podany w formularzu nr telefonu.  Wydawnictwo może zaproponować Użytkownikowi:

  1. Anulowanie całości – zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie Wydawnictwa z obowiązku realizacji zamówienia
  2. Anulowanie części zamówienia – zgoda Użytkownika oznacza realizację zamówienia w części oraz zwolnienie Wydawnictwa z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie.
  3. Podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji.

Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT.

W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktu.

5. Formy i koszty dostawy

Zamówienia w księgarni internetowej Wydawnictwa TNOiK „Dom Organizatora” realizowane są w dni robocze za pośrednictwem Firmy kurierskiej GLS  pod wskazany przez Użytkownika adres.

General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, przy ul. Tęczowej 10, 62−052 Komorniki, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł.

Koszty wysyłki  naliczane są automatycznie podczas zamawiania książek, w zależności od wagi.

Czas dostarczenia paczki od momentu przekazania jej firmie spedycyjnej GLS wynosi  1 dzień roboczy, po otrzymaniu wpłaty na konto.

Księgarnia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Firmę kurierską GLS

6. Formy płatności

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – należność pobiera pracownik Firmy kurierskiej.

Przedpłata – zamówienie realizowane po stwierdzeniu zapłaty pełnej kwoty za zamówienie na koncie Wydawnictwa.

Płatności online ( Tpay.com ) – forma płatności elektronicznej ( przelew online ) obsługiwana przez Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu 61-808, przy  ul. Św. Marcin 73/6, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN

7. Promocje

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Księgarni i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

Ceny Produktów podane w księgarni internetowej www.wydawnictwo.tnoik.torun.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

8. Reklamacje

Wszystkie publikacje oferowane w księgarni www.wydawnictwo.tnoik.torun.pl  są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie zostały wprowadzone na rynek Polski legalnie.

W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale „OFERTA SPECJALNAmogą być oferowane książki używane, uszkodzone, przybrudzone i przecenione.

Użytkownik ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Wydawnictwo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

Reklamacje można złożyć:

  1. Pisemnie na adres: TNOiK „Dom Organizatora” ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń
  2. Drogą mailową na adres: sklep@tnoik.torun.pl
  3. Pobierz formularz reklamacji: REKLAMACJA TNOiK

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Wydawnictw skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji. Wydawnictwo rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku nie otrzymania przesyłki z zamówionym produktem w okresie 2 tygodni od dnia wysłania paczki oczekujemy informacji, która umożliwi nam skuteczną interwencję.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będący Konsumentem, który nabył produkt, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Wydawnictwa.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Użytkownika), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy: ODSTĄPIENIE OD UMOWY TNOiK

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć na piśmie, na adres: TNOiK „Dom Organizatora” ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, wysłane w formie elektronicznej, na adres: sklep@tnoik.torun.pl lub wysłane wraz z odsyłanymi produktami, na adres: TNOiK „Dom Organizatora” ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń.

Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Wydawnictwu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Do zwracanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu.

Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Wydawnictwo nie odbiera kierowanych na adres Wydawnictwa przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni).

Wydawnictwo dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Wydawnictwo może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Wydawnictwo.

Wydawnictwo zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Wydawnictwo zostały omówione w zakładce Polityka prywatności

11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Księgarni zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Księgarni były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Księgarni w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Księgarni.

Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Wydawnictwu statystyk swojej obecności i aktywności w Księgarni. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Księgarnia korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Księgarni. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się Polityce Prywatności.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Delegatura  w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa.