Projektant i inni uczestnicy w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych

48,00 

Opis

Publikacja jest pierwszą w Polsce monografią prawniczą całościowo omawiającą projektanta w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych.

„Książka obejmuje swym zakresem problematykę inwestycji budowlanej ze środków publicznych, co przesądza o szczególnych procedurach kontraktowania wykonawcy.  Autor swe zainteresowania badawcze skierował na udział w tym procesie projektanta  i jego roli w realizacji takiej inwestycji. Problem ten staje się szczególnie złożony w związku z prowadzonymi procedurami przygotowawczymi do realizacji inwestycji budowlanej, a następnie w procedurze wyboru wykonawcy i realizacji danego zadania inwestycyjnego. Wielość możliwych procedur dojścia do realizacji inwestycji powoduje, że udział projektanta może ulec ograniczeniu lub istotnej zmianie ze względów proceduralnych”        cytat z recenzji – dr hab. Henryk Nowicki.

Książka może stanowić cenne źródło informacji i być pomocna także dla osób kontrolujących i orzekających w sprawach dotyczących przedstawionej materii oraz innych zainteresowanych tematem.

  1. Projektant oraz pozostali uczestnicy inwestycji budowlanej i ich związek z projektantem ( projektant, inwestor, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, inne podmioty zaangażowane w realizacji inwestycji budowlanej oraz ich związek z projektantem – geodeta, inspektor BHP, rzeczoznawca i inne podmioty oraz obowiązek ich współdziałania)
  2. Inwestycja budowlana i jej uwarunkowania
  3. Środki publiczne oraz wpływ uregulowań dotyczących ich wydatkowania na realizację inwestycji budowlanej (podstawowe akty prawne związane z realizacją inwestycji budowlanej ze środków publicznych, uwarunkowania prawne obowiązujące przy realizacji inwestycji, w tym związane z wydatkowaniem środków z UE, inwestycje samorządowe a centralne, inwestycje publiczne a prywatne, formy realizacji inwestycji budowlanych)
  4. Wybór wykonawcy prac projektowych, przygotowanie dokumentacji projektowej i rola projektanta w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. ( uwarunkowania wpływające na realizację inwestycji budowlanej, wybór wykonawcy projektu przez inwestora publicznego, przygotowanie projektu – opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, rola projektanta w wyborze wykonawcy robót budowlanych)
  5. Projektant w trakcie wykonywania robót budowlanych i w czynnościach odbiorowych oraz po oddaniu obiektu do użytkowania (nadzór autorski, najistotniejsze zadania projektanta w trakcie realizacji robót, status i rola projektanta w czynnościach odbiorowych, projektant po zakończeniu realizacji inwestycji budowlanej)
  6. Odpowiedzialność projektanta oraz skutki niewłaściwych działań projektanta dla inwestora publicznego(odpowiedzialność projektanta w związku ze sprawowaną funkcją, najczęstsze nieprawidłowości zależne od projektanta, skutki niewłaściwych działań projektanta dla inwestora publicznego)

Wykaz krajowych aktów prawnych, wykaz wyroków i uchwały organów orzekających, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyroki i uchwały Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej, Prawo Unii Europejskiej, wykaz stron internetowych, wykaz innych źródeł.

Dodatkowe informacje

Waga0.70 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania