Podmioty bierne stosunku podatkowoprawnego

40,00 

Przyczynek do teorii podmiotowości podatkowej

Opis

Zagadnienie biernej podmiotowości podatkowej jest ważne nie tylko z teoretycznego, lecz również z praktycznego punku widzenia. W związku z tym doczekały się one węższych bądź szerszych opracowań monograficznych. W niniejszej monografii podjęto więc próbę szczegółowej analizy charakteru i konstrukcji poszczególnych podmiotów biernych stosunków podatkowoprawnych.
W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano pojęcie podatnika, płatnika oraz osoby trzeciej odpowiedzialnej za zobowiązania podatnika. Pominięto natomiast zagadnienie podmiotów, na których ciążą różnego rodzaju obowiązki formalne niemające charakteru finansowego.
W każdym z rozdziałów przedstawiono poglądy zagranicznej oraz polskiej nauki prawa podatkowego dotyczące trzech wskazanych wyżej podmiotów stosunków podatkowoprawnych, a następnie podjęto próbę przedstawienia własnego poglądu dotyczącego tych podmiotów biernych stosunków podatkowoprawnych.
W pracy starano się zaprezentować w stosunkowo szerokim zakresie poglądy doktryny na poszczególne konstrukcje podmiotów biernych podatku. Starano się również zasygnalizować kontrowersje wyłaniające się na tym tle. Prezentując poszczególne figury podmiotowe zwrócono również uwagę na aspekty praktyczne prezentowanych zagadnień.

I. Podatnik jako podmiot bierny podstawowego stosunku podatkowoprawnego
II. Płatnik podatku jako strona stosunków podatkowoprawnych
III. Osoba trzecia odpowiedzialna za podatek jako strona stosunków podatkowoprawnych

Dodatkowe informacje

Waga0.27 kg
Autor / redakcja naukowa

Format

Liczba stron

Oprawa

Rok wydania